Financni rezultati – rekordna operativna marza iz osnovne dejavnosti

 

  • Skupni poslovni prihodki Skupine so se povečali za 13,5 % in znašajo 25.185 milijonov evrov.
  • Število registracij se je povečalo za 13,4 %, na 1,57 milijona enot.
  • Operativna marža iz osnovne dejavnosti Skupine znaša 1.541 milijonov evrov (+40,6 %), kar predstavlja 6,1 % poslovnih prihodkov, v primerjavi s 1.096 milijoni evrov1 oziroma 4,9 %1 poslovnih prihodkov v prvem polletju 2015.
  • Operativna marža avtomobilske dejavnosti znaša 1.121 milijonov evrov (+64,9 %) v primerjavi s 680 milijoni evrov [1] (4,7 % prihodkov v primerjavi s 3,2 %1).
  • Rezultat poslovanja Skupine dosega 1.476 milijonov evrov (+50,6 %) v primerjavi z 980 milijoni evrov1
  • Čisti dobiček znaša 1.567 milijonov evrov (+7,9 %) v primerjavi s 452 milijoni evrov1
  • Pozitiven prosti operativni denarni tok avtomobilske dejavnosti pa je dosegel 381 milijonov evrov.

»Rezultati prvega polletja potrjujejo, da je naša strategija ustrezna. Uspeh novih modelov, različne geografske lokacije predstavitev teh modelov in mobiliziranost vseh sodelavcev so nam omogočili, da smo v prvem polletju dosegli nov rekord na področju operativne marže iz osnovne dejavnosti in da nas letošnje leto lahko navdaja z zaupanjem,« je povedal Carlos Ghosn, predsednik in generalni direktor Renaulta.

V prvem polletju 2016 so se poslovni prihodki Skupine povzpeli na 25.185 milijonov evrov, kar je za 13,5 odstotka več kot v prvi polovici leta 2015.

Poslovni prihodki iz avtomobilske dejavnosti znašajo 24.078 milijonov evrov, kar pomeni 14,3-odstotno povečanje zahvaljujoč večjim količinam znamk Skupine (+10,6 točke) in prodaje partnerjem (+3 točke).  Prispevek učinka cen je pozitiven (+ 3,8 točk) predvsem zaradi povišanja cen v nekaterih razvijajočih se državah, s čimer se je ublažil negativni učinek znižanja valut (- 4,9 točk). Učinek višje opremljenosti posameznih modelov je pozitiven in znaša 1,8 točke.

Marža iz osnovne dejavnosti Skupine dosega 1.541 milijonov evrov (+40,6 %) v primerjavi z 1.096 milijonov evrov1, kolikor je znašala v prvem polletju 2015, in predstavlja 6,1 % poslovnih prihodkov (4,9 %1 v prvem polletju 2015).

Marža iz avtomobilske dejavnosti se je povečala za 441 milijonov evrov (+64,9 %) in zdaj znaša 1.121 milijonov evrov, kar predstavlja 4,7 % poslovnih prihodkov v primerjavi s 3,2%1 v prvem polletju 2015. Takšna učinkovitost pa je bila dosežena predvsem zaradi izrazite rasti dejavnosti (učinek +614 milijonov evrov), povišanja cen in izboljšanja ponudbe stopnje opremljenosti modelov. Učinek valut (-432 milijonov evrov) ni bil ugoden, zlasti zaradi padca argentinskega pesa, ruskega rublja in funta šterlinga. Nasprotno pa so imele surovine pozitiven učinek v višini 164 milijonov evrov. Učinek stopnje opremljenosti/cene/razširitve ponudbe je pozitiven in znaša 135 milijonov evrov, kar je izrazito izboljšanje kot v prvem polletju 2015, in sicer zlasti zaradi uspešne prodaje novih modelov. Na zmanjšanje stroškov je vplivalo povečanje izdatkov za raziskave in razvoj, namenjenih za pripravo na prihodnost, znižanje njihove stopnje kapitalizacije in večjih zagonskih stroškov kot običajno zaradi večjega števila novih vozil.

Prispevek financiranja prodaje k marži iz osnovne dejavnosti Skupine je dosegel 420 milijonov evrov v primerjavi s 416 milijoni evrov 1v prvem polletju 2015. Ta stabilnost izhaja iz okrepljene rasti financiranja, ki pa je še vedno manjša, kot bi lahko bila, in sicer predvsem zaradi učinka negativne menjave in upada aktivnosti v Latinski Ameriki. Stroški tveganja so se stabilizirali na zelo dobri ravni - znašajo 0,30 % proizvodnega sredstva (0,31 % v prvem poletju 2015).

Ostali proizvodi in stroški obratovanja se izboljšujejo, zlasti na račun znižanja stroškov, vezanih na načrt konkurenčnosti v Franciji. Ostajajo pa še vedno negativni in znašajo -65 milijonov evrov (v primerjavi s -116 milijoni evrov v prvem polletju 2015).

Rezultat poslovanja Skupine znaša 1.476 milijonov evrov v primerjavi z 980 milijoni evrov1 v prvem polletju 2015 (+50,6  %). Boljši rezultat smo dosegli zaradi višje operativne marže iz osnovne dejavnosti in znižanja drugih stroškov poslovanja.

Prispevek povezanih podjetij, predvsem Nissana, dosega 678 milijonov evrov, v primerjavi z 895 milijoni evri [2]v prvem polletju 2015. Prispevek Nissana je bil manjši zaradi izjemnega stroška, ki je nastal v prvem tromesečju. Prispevek AVTOVAZ-a je negativen in znaša -75 milijonov evrov (v primerjavi s -87 milijoni evrov2 v prvem polletju 2015), kljub poslabšanju operativnega rezultata.

Kar zadeva AVTOVAZ, je Skupina potrdila svoj namen, da se vključi v dokapitalizacijo, ki naj bi potekala do konca leta in bi privedla do konsolidacije AVTOVAZ-a dne 31. decembra 2016.

Čisti dobiček znaša 1.567 milijonov evrov (+7,9 %), medtem ko čisti dobiček Skupine dosega 1.501 milijonov evrov (5,51 evra na delnico glede na 5,06 evra1 na delnico v prvem polletju 2015).

Prosti operativni denarni tok za avtomobilsko dejavnost je pozitiven in znaša 381 milijonov evrov po upoštevanju negativnega učinka gibanja potreb po obratnih sredstvih v višini 129 milijonov evrov.

30 junija 2016 so celotne zaloge (vključno z neodvisno mrežo) predstavljale 60 dni prodaje, medtem ko so tovrstne zaloge konec junija 2015 pokrivale 66 dni prodaje.

OBETI ZA 2016

V letu 2016 na svetovnem tržišču pričakujemo 1,7-odstotno rast glede na leto 2015. Tako za evropsko kot  za francosko tržišče se pričakuje najmanj 5-odstotna obdobna rast.

Na mednarodni ravni pričakujemo upad brazilskega in ruskega trga, in sicer za od -15 % do -20 % v Braziliji in za -12  % v Rusiji. Po drugi strani pa bi morali Kitajska (+4 % do +5 %) in Indija (+7 % do +9 %) nadaljevati svojo dinamiko rasti.

V danih okoliščinah Skupina Renault (v stalnem obsegu) potrjuje svoje cilje za leto 2016:

- višje poslovne prihodke Skupine (ob nespremenjenih menjalnih tečajih),

- boljšo operativno maržo iz osnovne dejavnosti Skupine,

- zagotavljanje pozitivnega prostega operativnega denarnega toka  avtomobilske dejavnosti.

([1])Davki, ki ustrezajo opredelitvi davka, izračunanega na podlagi čistega vmesnega dobička, kot je opredeljeno v MRS 12 »Davek na dobiček«, in ki so bili v preteklosti predstavljeni kot stroški obratovanja, so bili leta 2016 prerazporejeni med tekoče davke. Obratno pa velja za davke, ki ne ustrezajo opredelitvi davka na čisti vmesni dobiček. Predstavitev računov v prvem polletju in tistih iz leta 2015 je bila temu primerno popravljena..

(2) Po odloku, sprejetem konec leta 2015, o 3-mesečnem zamiku pri vključitvi AVTOVAZ-a v konte znotraj Skupine, so predhodno objavljeni podatki za prvo polletje 2015 za AVTOVAZ odstranjeni, tako da prvo polletje 2015 pokriva koledarsko obdobje od 1. januarja do 30 junija.